Søk om næringsmidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring - Regler/reglement

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr.
Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med i søknaden. Denne oversikten må brukes ved søknad. (se også punkt 3)
Søknaden sendes direkte til Audnedal Næringsforum ved leder.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknadskjemaet opererer med feil årstall, men er likevel det gjeldene skjemaet.


Vedtekter for Audnedal kommunes næringsfond

 

1. Innledning og bakgrunn

Fondsmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med

kommunens visjon og hovedmålsettinger:

* Audnedal framover

* Fremst på kvalitet og trivsel

* 2020 i 2020.

Målet med fondet er å styrke arbeid med næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes her. Dette skal gjøres gjennom:

* kommunal tilrettelegging

* videreutvikling av eksisterende næringslivsbedrifter

* støtte til nyetablering

Reglementet skal sikre en sikre at søknader fra bedriftene i kommunen får en lik, oversiktlig og forutsigbar behandling. Støtten skal gis til prosjekter/tiltak/bedrifter beliggende i Audnedal kommune

 

2. Bruk av fondet, støttetyper og prioriteringer

Det gis følgende rom for bruken av fondet:

1. Bedriftsutvikling, opplæring, produktutvikling, markedsføring av produkter/prosjekter, markedsundersøkelser og planlegging. Utgifter til disse formål må dokumenteres. Det skal ikke gis støtte til ordinær drift.

2. Investeringer i bedrifter som bidrar til nyskaping og videreutvikling av bedriften.

3. Støtte til nyetableringer

Støtte til gründere og etablerere der forretningsideen har som formål å skape arbeidsplasser i Audnedal kommune.

Samlet støtte fra offentlige finansieringskilder skal normalt ikke overstige 50% av betalbare kostnader i prosjektet. Det er mulig å søke midler til samme prosjekt over flere år.

Det kan ikke gis støtte til lønn til egne ansatte.

 

3. Søknadsprosedyre

Søknadskjemaet med vedlegg sendes Audnedal Næringsforum v/ leder, som for 2018 er Oddvar Birkeland på e-post: før 01.11.2018

Følgende punkter må gjøres rede for i søknaden:

A. Opplysninger om bedriften/søkeren

Navn:

Organisajons nr:

Adresse:

Telefon:

e-mail :

Etableringsår:

Bransjetilhørighet:

Omsetnings sist år:

Antall ansatte:

Forretningsidè, visjoner, mål, strategier:

B. Eierforhold:

Selskapsform:

Eiersammensetning:

Aksjekapital:

Bedriftsledelse og styre

C. Prosjektet det søkes midler, til må beskrives i vedlegg.

I disse vedleggene må minimum følgende beskrives:

Hva er formålet med prosjektet:

Hvor mange arbeidsplasser eller ringvirkninger vil det gi:

Kostnadsoverslag:

Egenkapital som legges inn i prosjektet:

Finansiering:

 

4. Administrering av fondet

Fondets styre består av styret i Audnedal Næringsforum.

Dette styret står for behandlingen av søknader. Styret må ha minst 5 medlemmer.

Styret kan utvides, dersom årsmøtet i Audnedal Næringsforum vedtar det.

 

5. Forvaltning av fondet

Fondets kapital tildeles av Audnedal kommunestyre. Det inngås en avtale med Audnedal Næringsforum om en årlig tildeling over en fire-års periode for å sikre forutsigbarhet.

Fondsmidler det er gitt tilsagn på utbetales når prosjektet er bekreftet gjennomført.

 

6. Rapportering

Næringsfondsstyret skal årlig rapportere til Audnedal kommunestyre og Audnedal Næringsforum hvilke prosjekter som har fått støtte og hvor mye som er tildelt.

Rapporteringen følger kalenderåret, dersom ikke kommunen bestemmer noe annet.

 

 

Se også:

 

Tags: nye nettsider