Gjødselspredning

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring - Regler/reglement

SØKNADSSKJEMA: docsoknad_om_dispensasjon_for_spreing.doc

Vedr. gjødselspredning utover fristen 1.sept.

Det er som sagt ingen automatikk i utviding av spredningstidspunkt.

I ditt nevnte tilfelle og ut fra rådende forhold kan det her event.; gis disp./utsettelse fram til **. sept.2011, -- etter denne angitte dato må husdyrgjødsla nedmoldes, jfr. FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - Kap. 7. Krav til bruk §§ 22-24 ./.

Det gjøres oppmerksom på at det her er en restriktiv holdning pga. det aktuelle nedbørsfelt som vi tilhører, jfr. forskriften.

Det forutsettes at spredning av husdyrgjødsel her ikke medfører avrenning til vann og vassdrag, inkl. grunnvann.

Dersom forholdene blir ekstremt vanskelige, så vil en utvidet spredningstid med begrensninger kunne vurderes etter ny søknad/henvendelse.

Denne avgjørelsen kan påklages via kommunen til fylkeslandbruksavdeling og dept


Gjødselspredning ad 1.september 

Her kan det ikke gis dispensasjon uten spesielle og vektige grunner.

Søknad om dispensasjon(spredning av husdyrgjødsel oppå eng/grasmark) må fremmes før spredefrist, i dette tilfellet i rimelig tid før 1.sept.

Dersom miljøplan m.gjødselplan ikke følges og/eller forskrift brytes, vil trekk i produksjonstillegg bli vurdert.

SØKNADSKJEMA: docsoknad_om_dispensasjon_for_spreing.doc

 

Tags: nye nettsider