Samhandlingsarena

Tiltaksteam

Tiltaksteam er et tilbud til alle som arbeider med barn og unge. Intensjonen er at en kan drøfte saker på tverrfaglig grunnlag med 1. og 2.linjetjenesten. Saker drøftes med samtykke av foresesatt, mne kan også drøftes anonymt. Terskelen for å ta opp en sak skal være lav, og forslag til tiltak er kun veiledende. Tilbudet er ment som veiledning og eventuelt hjelp til å kanalisere videre til rett instans. Tiltaksteam består av barnevern, PPT, ABUP, kommunepsykolog, helsesøster og representant fra avdeling helse. 

Kjernegrupper

er et lavterskeltilbud til barn og unge (6-23 år) der det foreligger en bekymring og tilbys ved alle skoler i kommunen. En viktig hensikt er at barn/ungdom og foresatte skal få mulighet til å tydeliggjøre de utfordringer de har og dermed også jobbe for positive endringer.
Det skal være et positivt- og løsningsorientert fokus opp mot videre tiltak, og det er viktig at ungdom og foresatte ser nytten av de tiltak en blir enige om. Tiltaket er særlig rus- og kriminalitetsforebyggende. Kjernegruppe består av helsesøster, familiestøtte, politi, barnevern og skole.