Barnevern

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnevern

Audnedal er nå i et samarbeid med Lister barnevern.

Audnedal kommune sin kontakt person er Nina Nepstad, tlf 481 19 547,

Nummeret til vakttelefonen:

38 07 54 00

Vakttelefonen er bemannet fra kl 15.00- kl 8.00 i ukedager og hele helgen.

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 . Loven pålegger kommunen å følge nøye med i de forholdene barn og ungdom lever under, og barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Hvordan tar du kontakt med barnevernet?

- Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym

- Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym

- Du kan ta kontakt for å avtale et møte med oss

 

Hva skjer når du tar kontakt med barnevernet?

Du får en generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får.

- Barneverntjenesten undersøker i løpet av 3 måneder om familien har behov for hjelp.

- Der er barnevernet som følger opp saken - du vil normalt ikke bli trukket videre inn.

 

Hva legger barneverntjenesten vekt på?

- Hensynet til barnets beste skal veie tyngst.

- Samarbeidet med foreldre er viktig for å bedre mestre sin rolle som foreldre.

- Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv

- rett hjelp til rett tid.

- Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker

- Taushetsplikt i barnevernsaker.

 

Greit å vite.

- Du kan alltid drøfte saker med barnevernet anonymt.

- Barnevernet er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig.

- Over 90 % av barnevernets hjelpetiltak er frivillige tiltak i hjemmet.

- Barnevernet mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine.

 

Hva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

- Gi råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid m.m.

- Henvise til annen hjelp; barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivningskontoret m.m.

- Skaffe besøkshjem eller støttekontakt

- anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning.

- Gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak

- Gi økonomisk støtte

- Veilede om foreldrerollen

- Gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem.

 

Når bør du ta kontakt med barnevernet?

-Når du ser at er barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.

- Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.

- Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.

- Når du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.

- Når du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer.

- Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt.

- Når du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din.

Tags: nye nettsider