UTBYGGINGSAVTALER

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

OFFENTLIG ETTERSYN – BRUK OG INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALER

Driftsutvalget i Audnedal kommune vedtok i møte den 29.01.2013 å legge ut forslag til prinsippvedtak for bruk og innhold i utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn, jf. Plan og bygningslovens § 17-2.

Forslag til prinsippvedtak for bruk og innhold i utbyggingsavtaler:

  1. Utbyggingsavtale kan benyttes i hele kommunen.
  2. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale ved all ny utbygging til boligformål, fritidsboliger, næringsformål, samt tyngre infrastruktur. Godkjent områdereguleringsplan eller detaljreguleringsplan skal foreligge som grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtale.
  3. Kommuneplanen, kommunedelplaner og detaljplaner legger føringer for kommunens prioriteringer i en utbyggingsavtale.
  4. Følgende momenter om kostnadsfordeling, etablering og drift, kan være aktuelt å ta med i en utbyggingsavtale: Veg, parkering, VA-anlegg, renovasjon, energi, grønnstruktur, fellesareal/fellesanlegg, gang/sykkelveger, turveger og støyreduserende tiltak. Listen er ikke uttømmende.
  5. Kommunen ser på bruken av rekkefølgebestemmelser som et viktig grep for å få til en ønsket utvikling. Utbygger kan derfor bli pålagt å koste infrastrukturtiltak også utenfor aktuelle utbyggingsområde. Dette skal i så fall tas inn i en utbyggingsavtale. Det må i den sammenheng gjøres en totalvurdering av hva som regnes som rimelig at de enkelte utbyggingsområdene blir belastet.
  6. I utbyggingsavtalen kan det tas inn bestemmelser om at partene (kommunen og/eller utbygger) skal forskuttere utgifter som den annen part etter avtalen skal bære. Det kan videre tas inn bestemmelse om at utbygger skal stille bankgaranti som sikkerhet for ferdigstillelse av ulike anlegg.

Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til 1. mars.
Merknader og innspill sendes til:
Audnedal kommune
Rådhuset
4525 Konsmo
E-post:
Spørsmål kan stilles til Kari Røynlid, e-post: