Utredning omstrukturering HSO

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Rett før ferien 2012 ble det vedtatt i Administrasjonsutvalget å nedsette en gruppe for å jobbe med alternative løsninger for omstrukturering av tjenestetilbudet innen Helse-, sosial- og omsorgssektoren i kommunen. Gruppen startet sitt arbeid etter ferien og hadde sitt første møte den 24.august 2012. Innen den 15. oktober skulle arbeidsgruppen legge frem en foreløpig rapport til rådmannen.

 

Arbeidsgruppen har bestått av politikere, tillitsvalgte og kommunalledere.  Det har hele tiden vært presisert at gruppen på dette tidspunkt ikke skulle diskuteres eller skulle komme med noen anbefaling om hvilke løsninger som en mente var best. Det har derfor i løpet av arbeidet vært fokus på å legge frem en objektiv vurdering av alternative løsninger, hvor en har sett på fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene. En har i tillegg gitt en overordnet teknisk vurdering av bygningsmasse i forhold til alternative løsninger og ut fra dette stipulert de økonomiske konsekvensene av dette. Siden vi ikke har hatt nok tid til å gå detaljert inn i forhold planløsning, finansiering, mulige tiskudd fra Husbanken, tilskudd gitt til eksisterende bygningsmasse som evt. må tilbakebetales osv., må det tas et visst forebehold i forhold til tallene som presenteres. Men tallene gir likevel en ganske sikker indikasjon på et mulig innsparingspotensiale.

Det er viktig å presisere at arbeidsgruppas rapport er en foreløpig overordnet rapport, hvor det politisk må besluttes om en skal gå videre for å utrede enkelte av de alternative forslagene.

 

Trykk på lenken under for å lese hele utredningen: