Kvalitetsmelding for oppvekstsektoren

Publisert . Sist endret . i kategorien Barn og oppvekstsnytt

byremouMange gledelige tall fra kvalitetsmeldingen for oppvekstsektoren i Audnedal kommune. Her kan du lese konklusjonen/ oppsummeringen, mens nederst kan du lese hele rapporten.

Det er særlig gledelig at alle elever, 100 %, som går ut av 10. trinn (Audnedal og Hægebostad kommune) begynner på videregående skole. Av elevene fra Audnedal som startet på videregående skole i 2009 var det 77 % som fullførte og besto videregående opplæring etter 5 år (2014). For elevene fra Hægebostad, som også går på Byremo ungdomsskole, er gjennomføringen 82%. Dette er de høyeste gjennomføringsprosentene i regionen, og over den nasjonale målsettingen på 75 %. Audnedal kommune bør ha en målsetting på å nå 80 % i løpet av neste 4-års periode (2015-2019).

I 2014 hadde 96 % av alle elevene utbytte av den ordinære undervisningen. Bare 4 % av elevene hadde vedtak om spesialundervisning. Dette er det laveste tallet noen gang i Audnedal kommune. Vi velger å tro at fokus på tilpasset opplæring, tett på og tidlig innsats virker!

Nærværet og sykefraværet er særdeles positiv lesning. Sektoren har et nærvær på 94,15 % dvs et sykefravær for hele 2014 på 4,88 %.

Oppvekstsektoren i Audnedal har hatt forutsigbare og meget gode økonomiske rammebetingelser i forhold til driften. I skolene og i barnehagene er det bort i mot 100 % faglærte ansatte. Særlig har barnehagene lykkes med å rekruttere faglærte pedagogiske ledere og barne-/ungdomsarbeidere. Her er dekningen 100 %. Barneskolene har færre elever pr lærere enn landsgjennomsnittet. På ungdomskolen er det noen flere elever pr ansatt enn i landet for øvrig. Det arbeides målrettet og konkret med kunnskap og kjennskap mellom enhetene.

Trivselen til de ansatte i oppvekstsektoren (skoler og barnehager) er i henhold til medarbeiderundersøkelsen meget god. Resultatet på undersøkelsene har et snitt på hele 4,96 av 6,0.

Elevundersøkelsen i Audnedal sier at elevene trives meget godt på skolen. De opplever at det er en skole hvor vurdering for læring (metakognitivlæring) er til stede. Opplevelsen av motivasjon og mestring er over snittet i fylket og i landet. Flere elever, sier at de opplever mobbing på skolen. Dette tar skolene og barnehagene på høyeste alvor. Det er utarbeidet rutiner for hvordan henvendelser fra elever og foresatte skal håndteres. Arbeidet med trivsel og oppfølging av den enkelte elev fortsetter. Det er nulltoleranse for mobbing i Audnedal kommune. I 2014 iverksatte alle enhetene et arbeid for ytterligere å involvere foresatte i trivselsarbeidet. Resultatene på NP i barneskolene, 5-trinn, for ferdighetene lesing og regning er meget gode. Ferdighetene i engelsk er svakere. Skolene har lykkes i å heve flere elever fra nivå 1 opp til nivå 2 og 3. Skolene har iverksatt et arbeid for å øke engelskferdighetene.
I ungdomskolen var resultatene, for 2014, i 8 trinnet noe lave. Det var en god faglig utvikling fra 8. trinnet til 9. trinnet. Spesielt gjelder dette leseferdighetene. Dette er noe skolen har satset på i 2014. Lesing er en ferdighet som er helt avgjørende på ungdomskolen, da vi vet at tekstmengden i de fleste fag øker betydelig. Grunnskolepoengene ligger lavere enn landssnittet på 40 poeng; 38,9 poeng. Det er et mål å heve grunnskolepoengene til over landssnittet de neste 4 årene.