Fakta vedrørende leserinnlegg i Lindesnes Avis mandag 10. juni

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

I dagens Lindesnes Avis har kommunestyrerepresentant Steinar Fuglestveit, Ap et leserinnlegg. Det er ikke min oppgave å kommentere leserinnlegg, men jeg vil bare overfor kommunestyrerepresentantene komme med en presisering angående noen fakta som det står om i innlegget for å unngå eventuelle misforståelser.

I et avsnitt i leserinnlegget står følgende:
Konsmoheimen "tømmes" i høst. Det skal bygges nytt og ombygges for godt 19 millioner kroner. Rådmannen vil bruke millioner fra Agder Energifondet.

Forslaget som nå foreligger til behandling i Kommunestyret er vedtaket i Tjenesteutvalget som innebærer en 24-timers institusjon på Byremo og helsetjenester/hjemmebaserte tjenester samlet på Konsmo (omtalt i rapporten som alternativ C). Jeg forstår det slik at det er dette forslaget som her blir omtalt.

1. På grunn av nødvendig ombygging på Byremo vil innflytting i en institusjon etter planen skje høsten 2014, ikke høsten 2013 som leserinnlegget kan gi inntrykk av (Konsmoheimen "tømmes" i høst).

2. Regnestykket for investeringer som ligger til grunn for dette alternativet er følgende:

Investeringer alternativ C 15.241.000
Mva 3.810.250
Sum investeringer 19.051.250

Refusjon mva - 3.810.250
Tilskudd fra Husbanken - 4.800.000
Totalt som må finansieres (se side 28 i delrapport 2) 10.441.000

Bare for at det skal være helt klart så er det kr. 10.441.000 (ikke 19 mill) i investeringer som skal finansieres av kommunale midler. Dette er det tatt høyde for når innsparingspotensialet i drift for alternativ C på kr. 1.650.000 pr. år er beregnet.

Når det gjelder saken for øvrig er den nå utredet i ca et år (oppstart vedtak i Administrasjonsutvalget 21. juni 2012). Rådmannen mener det er gjort et grundig arbeid fra Arbeidsgruppa der det har vært bred involvering fra politikere, ansattes representanter og kommuneledelsen. I tillegg har det vært gitt informasjon på personalmøter til ansatte og folkemøter til innbyggerne. Saken har også vært på høringsrunde. Rådmannen har behandlet saken i henhold til retningslinjer og tidsplan vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2012, se under:

Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2012 – sak 75/12:
1. Kommunestyret tar arbeidsgruppas rapport til etterretning og ser at det vil være både
faglige og økonomiske gevinster ved å omstrukturere tjenestetilbudet i HSO-sektoren.

2. Kommunestyret ber nåværende arbeidsgruppe utrede videre følgende alternativ:
a) En 24-timers institusjon på Konsmo og hjemmebaserte tjenester på Byremo slik som
hjemmesykepleie, psykiatri, rus, lege, helsestasjon/helsesøster, jordmor, folkehelse inkludert
frisklivssentral, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelformidling, barnevern, sosiale tjenester i
NAV m. m..
b) En 24-timers institusjon på Konsmo og Byremo med 1 nattevakt på hvert sted.
Det skal sees på mulighetene for å organisere / spesialisere tilbudene på hver institusjon slik at
tilbudene blir ulike, men at det samlet faktiske beste tilbudet ved en omorganisering gir et
fremtidig bedre tilbud for innbyggerne. Det skal også tas med de utfordringene
samhandlingsreformene gir.
c) En 24-timers institusjon på Byremo og hjemmebaserte tjenester på Konsmo slik som
hjemmesykepleie, psykiatri, rus, lege, helsestasjon/helsesøster, jordmor, folkehelse inkludert
frisklivssentral, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelformidling, barnevern, sosiale tjenester i
NAV m. m..

3. Arbeidsgruppa leverer rapport til rådmannen innen 01.04.13. Arbeidsgruppa har ansvaret
for utredning, informasjon og høringsrunde. Det stilles inntil kr.
250.000 til disposisjon for utredningen. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond
overskudd HSO - etaten.

4. Rådmannen innstiller til politisk behandling innen mai 2013.

5. Hovedverneombud tas med i arbeidsgruppa i den videre prosessen

Som sagt tidligere er rådmannens innstilling i saken basert på både faglige, økonomiske og strategiske momenter. Det er etter rådmannens mening svært viktig at alle disse sidene ved saken blir tatt hensyn til når en beslutning skal fattes.

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Hæåk
rådmann
tlf.: 38 28 20 02/41 69 65 64