Snøskuterkjøring

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

SnoskutarSkogbrukssjefens tanker om kjøring med snøskuter i Marnardal og Audnedal.

Som skogbrukssjef får jeg en del henvendelser om snøscooterkjøring i Marnardal og Audnedal. Noen henvendelser er rene spørsmål om hva som er lov og ikke, mens andre er konkret kritikk av navngitte personer som påstås å drive ulovlig kjøring med snøscooter, "4-hjuling" eller motorsykkel. Henvendelsene kan tyde på at det er litt usikkerhet omkring hva som er lov og ikke.

Det er lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrift som regulerer kjøring med snøskuter. Her er det klare grenser for hva som er lov og ikke. Kort fortalt kan man si at fornøyelseskjøring er forbudt, mens nyttekjøring i noen grad er tillatt. Det er viktig å merke seg at loven ikke skiller mellom typer av kjøretøy. Det gjelder altså de samme begrensninger for snøskuter som for "4-hjuling", motorsykkel, bil, motorbåt, luftfartøy (landing), traktor osv. Benevnelsen er "motorferdsel", og omfatter alt som drives med motor. Det er altså etter lovverket samme regler for traktor som for snøskuter. Hvis jeg skal svare på de vanligste spørsmålene kan jeg svare følgende:

Forbud
• Kjøring i utmark med motorkjøretøy er forbudt.
• Traktorveier regnes som utmark.
• Ubrøytede bilveier regnes som utmark.
• Forbudet gjelder alle typer motordrevne kjøretøy.
• Islagte vassdrag regnes som utmark.

Unntak:
• Næringskjøring i skogbruk (f.eks henting av tømmer og ved) er tillatt.
• Kjøring på innmark (dyrket mark) er tillatt.
• Kjøring på vann større enn 2 km2 er tillatt (med båt, ikke på is).
• Kjøring for å hente jaktutbytte fra storviltjakt er tillatt.
• Preparering av skiløyper er tillatt når det skjer i regi av idrettslag, bygdelag el.l.
• Selv om kjøring er tillatt etter lovverket, eller etter tillatelse fra kommunen, må du ha grunneiers tillatelse for å kjøre.

I tillegg kan kommunen gi tillatelse til forskjellige former for kjøring der transport av bevegelseshemmede og transport til hytte er de vanligste eksemplene.

I de nordligste og høyereliggende områdene i Marnardal og Audnedal foregår det en del ulovlig kjøring. Kommunen har ingen virkemidler mot dette annet enn å informere om regelverk, og evt. tipse politiet om kjøringen. Nå har vi ikke noe mål om å blande inn politiet i dette. De har mange viktigere saker å ta seg av i samfunnet. Men det er et mål å hindre konflikter mellom overivrige ungdommer som har fått snøskuter av far, og bønder og skogeiere i nabolaget som er bekymret for plantefelt og vilt på eiendommene sine. Mitt råd til ungdommen, eller kanskje helst til foreldrene som anskaffer snøskuter er, kontakt grunneiere på aktuelle steder og sørg for å få tillatelse til å kjøre lovlig på innmark. Er interessen stor så ta kontakt med kommunen – kanskje det går an å etablere et område som kan åpnes for snøskuterkjøring.

Ha en fortsatt god vinter.

Øyvind Jorstad
skogbrukssjef